Dedicavit maakt gratis uw WOZ bezwaar!

Aardbevingschade?

Hebt u aardbevingsschade aan uw woning of bedrijf die op 1 januari 2015 nog niet hersteld was? Dan raden wij u zéker aan om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Bij de waarde bepaling dient namelijk rekening te worden gehouden met de ontstane schade. Deze waardevermindering wordt niet automatisch toegepast.

Consument?

"Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking moet u binnen 6 weken na datum van de beschikking indienen bij uw gemeente. Na deze termijn staat de waarde van uw pand voor 1 jaar vast. Er is dan geen bezwaar meer mogelijk."

Waarom zou u bezwaar willen maken?

De WOZ-waarde geldt als grondslag voor diverse heffingen en belastingen

  • Onroerende zaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Ook als u uw pand niet als woning gebruikt, betaalt u OZB. De OZB wordt berekend aan de hand van een percentage over de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.

  • Eigen woningforfait

Het eigen woningforfait is een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning in box 1. Het woongenot zonder betaling van huur wordt gezien als een soort inkomen in natura, waardoor hier belasting over betaald moet worden. De belasting in box 1 is oplopend en ligt tussen de 18,6% (AOW-ers) en de 52%.

  • De waarde van een tweede woning

De waarde van een tweede woning wordt belast in box 3; sparen en beleggen. Dit is bijvoorbeeld uw vakantiewoning. De belasting in box 3 is 4% fictief rendement, waarover 30% belasting wordt geheven. Per saldo betaalt u dus 1,2% over het belastbare deel in box 3.

  • Waterschapsbelasting

De gelden die gemoeid gaan met waterschapsbelasting worden gebruikt voor goed beheer van rivieren, grachten, sloten en plassen. Maar ook voor de zuivering van afvalwater. Ook de waterschapsbelasting wordt berekend aan de hand van een percentage over de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.

  • Schenk- en erfbelasting

Op basis van de successiewet worden twee belastingen geheven. De erfbelasting en de schenkbelasting. De erfbelasting is de belasting die een erfgenaam betaalt over wat hij uit een erfenis ontvangt. De hoogte van de te betalen erfbelasting is afhankelijk van de relatie tussen de erfgenaam en de erflater en de hoogte van de belaste verkrijging. De schenkbelasting is de belasting die een ontvanger van een schenking betaalt over de schenking. De schenkbelasting geldt niet alleen voor een geschonken bedrag in euro's, maar ook voor het schenken van objecten. De hoogte van de te betalen schenkbelasting is ook afhankelijk van de relatie tussen de ontvangen en de hoogte van de belaste verkrijging. Dus hoe hoger de vastgestelde waarde, hoe hoger de te betalen heffingen en belastingen! Dus hoe hoger de vastgestelde WOZ-waarde, hoe hoger de te betalen heffingen en belastingen!

Waarom is deze dienst gratis?

Ingevolge artikel 7:15, lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht worden de kosten die u in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door de gemeente vergoed wanneer u geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld wordt. Deze vergoeding dekt de kosten van Dedicavit. U ontvangt dus wel een factuur van Dedicavit, maar deze is gelijk aan de vergoeding die u van de gemeente heeft gekregen. Als het bezwaar door de gemeente wordt afgewezen, dan neemt Dedicavit zelf de arbeidskosten voor haar rekening. Overige kosten, zoals kosten voor een contra-expert en leges, blijven dan wel voor uw eigen rekening. Uiteraard maken wij hier -samen met u- wel overwogen keuzes in.

Neemt u vrijblijvend contact op met Dedicavit.